En aktiv förskola

Lek och rörelse

Barnens lek är en viktig del i barnens sociala lärandeprocess. De lär sig att samarbeta, lösa konflikter, känslomässiga bearbetningar av upplevelser samt får empati för varandra. Språket och fantasin stimuleras men framför allt glädjen och entusiasmen att bygga upp en lek tillsammans. Pedagogen finns till hands för att observera och stödja barnen i leken men också för att få en uppfattning om varje enskilt barns lek i gruppen.

Med våra olika lekstationer vill vi ge valmöjlighet och locka barnen till lek med hjälp av material och inbjudande miljöer. Miljön är ständigt föränderlig utifrån barnens behov och önskemål.

Barn och rörelse tycker vi mycket om på Villekulla. Vi går på Friskis & Svettis samt gympar till Mini-Röris på Villekulla. Dans och att röra sig till musik är en återkommande aktivitet som barnen vill göra ofta.

Vi vill förmedla att röra sig är kul.

Läroplanen för förskolan Lpfö 18 och Villekullas värdegrund är våra styrdokument i Villekullas utbildning.

Skapande, samling & språk

Vi arbetar temainriktat där vi observerar vad barnen leker och vad som är aktuellt i gruppen när temat ska väljas. Genom temaarbeten lär sig barnen att fungera i grupp, prata och uttrycka sig inför andra. Vid tema arbetet arbetar vi mycket med skapande och utforskande arbetssätt. Vi dokumenterar lärandet med att visa upp barnens alster, reflekterar tillsammans med barnen samt gör pedagogiska dokumentationer .

I vår verkstad ges barnen möjlighet att utforska olika material och metoder som lera- måla på olika sätt-klippa och klistra-skapande med natur och förbrukningsmaterial

Vid samlingen ålders indelas gruppen oftast så aktiviteten kan anpassas. Vi sjunger-läser eller flanosagor. Med de större barnen har vi mycket samtal där vi tar upp teman att prata och reflektera kring.

Barnens språkutveckling stimuleras med mycket samtal, sång och rim-ramsor. Sagoläsning och ordlekar är andra exempel. På Villekulla erbjuds barnen böcker med mångfald.

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens lärandeprocesser och utveckling med pedagogisk dokumentation. Detta följs upp kontinuerligt  för att kvalitets säkra Villekullas utbildning.

All dokumentation sparas i barnens pärmar som följer dem under hela förskoleperioden.

Utevistelse

Vi leker utomhus varje förmiddag och även ibland på eftermiddagen. Antingen på gården, där det finns sandlåda, rutschkana, cyklar och  annat kul. Eller så går vill till någon av Södermalms härliga parker. En dag i veckan går vi till skogen med 3-6 åringar.

Klubben

Klubben är till för våra 5-6 åringar. Där träffas barn från vårt nätverk av andra föräldrakooperativ och gör olika aktiviteter ihop, en förmiddag i veckan.

Teater

På Villekulla går vi på teater varje termin.

För föräldrar

Föräldrar på Villekulla får dagligen information och bilder vad vi gör under förskoledagen via en sluten Facebook-grupp. Denna grupp är sluten och frivillig att gå med i. De föräldrar som vill vara med i gruppen skriver på dokument.

Vi har föräldrafika några gånger varje termin. Föräldrar bjuds även in på utvecklingssamtal och föräldramöten där vi tar upp aktuella frågor och talar om Villekullas utbildning.