En aktiv förskola

Lek och rörelse

Barnens lek är en viktig del i barnens sociala lärandeprocess. De lär sig att samarbeta, lösa konflikter, känslomässiga bearbetningar av upplevelser samt får empati för varandra. Språket och fantasin stimuleras men framför allt glädjen och entusiasmen att bygga upp en lek tillsammans. Pedagogen finns till hands för att observera och stödja barnen i leken men också för att få en uppfattning om varje enskilt barns lek i gruppen.

Med våra olika lekstationer vill vi ge valmöjlighet och locka barnen till lek med hjälp av material och inbjudande miljöer. Miljön är ständigt föränderlig utifrån barnens behov och önskemål.

Vi utvärderar och observerar barnens lek och lägger stor vikt vid barn och rörelse. Vi går på Friskis & Svettis samt gympar till Mini-Röris på Villekulla. Vi vill förmedla att röra sig är kul.

Teman & språk

Vi arbetar temainriktat där vi observerar vad barnen leker och vad som är aktuellt i gruppen när temat ska väljas. Genom temaarbeten lär sig barnen att fungera i grupp, prata och uttrycka sig inför andra. Tränar språket, motoriken samt utvecklar olika sinnen. Temaarbetet avslutas med vernissage då barnen visar upp vad vi arbetat med under terminen.

Det finns alltid möjlighet till fritt skapande. Barnens språkutveckling stimuleras med mycket samtal, sång och rim-ramsor. Sagoläsning och ordlekar är andra exempel.

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens lärandeprocesser och utveckling genom observation, fotografering och ibland anteckningar under lek och aktiviteter. Detta för att synliggöra barnens lärande så att de kan återkoppla till sina upplevelser på förskolan. Men också för att vi pedagoger ska kunna ge barnen lagom utmaningar. All dokumentation sparas i barnens pärmar som följer dem under hela förskoleperioden.

Utevistelse

Vi leker utomhus varje förmiddag. Antingen på gården, där det finns sandlåda, rutschkana, cyklar och  annat kul. Eller så går vill till någon av Södermalms härliga parker.

Samling

Varje dag är det samling i det stora lekrummet. Vi börjar alltid med en namnsång där alla barn blir uppmärksammade och bekräftade. Det är ofta som vår symbollåda dyker upp i samlingen. I den bor det både djur och andra små figurer. Vi har även en docka som heter Ragnar som kommer och hälsar på ibland. Genom Ragnar tar vi upp aktuella händelser i gruppen. Det kan gälla kompisskap eller andra saker vi behöver tala om.

Femårsklubben

Femårsklubben är till för våra femåringar. Då träffas barn från vårt nätverk av andra föräldrakooperativ och gör olika aktiviteter ihop, en förmiddag i veckan. Ibland går vi på teater.

För föräldrar

Föräldrar på Villekulla får dagligen information och bilder vad vi gör under förskoledagen via en sluten Facebook-grupp. Vi har föräldrafika några gånger varje termin. Föräldrar bjuds även in på utvecklingssamtal och föräldramöten där vi tar upp aktuella frågor och talar om verksamheten.